Bérlőként a bérleti szerződés megkötésekor és annak fennállása alatt köteles igazolnia a szociális, a költségelvű és a piaci I. és II. kategória lakbérre jogosultságát, mind Önre, mind az Önnel együtt lakó/költöző személyeket tekintve.

Jövedelmi helyzet változásának bejelentése

A szociális, költségelven, illetve piaci I. elven bérbe adott lakások esetén Ön köteles 15 napon belül jelenteni, ha jövedelmi és vagyoni helyzetében változás állt be.

A benyújtott nyilatkozat és igazolások alapján tájékoztatjuk a polgármestert, ha a változás módosítja az aktuális lakbérkategóriát vagy jogosultságot. A polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja az új lakbért, ami a nyilatkozat kiadását követő második hónap első napjától alkalmazandó.

A polgármester nyilatkozata alapján 30 napon belül gondoskodunk a bérleti szerződés módosításáról.

A beküldendő nyilatkozatot és dokumentumokat itt találja.

Éves felülvizsgálat

A szociális, költségelven, illetve piaci I. elven bérbeadott lakások bérlőjeként Önnek minden év április 30. napjáig igazolnia kell az aktuális lakbérkategóriához való jogosultságát.

Az ehhez szükséges nyomtatványokat minden év márciusában a bérleti díj számlákkal együtt postai úton megküldjük az Ön részére. A nyilatkozat letölthető innen is.

FONTOS!

Amennyiben Ön bérlőként az előírt határidőig nem adja meg a felülvizsgálathoz szükséges adatokat vagy nem megfelelően igazolja az adott lakbérre való jogosultságát, 30 napos határidő kitűzésével ismételten felszólítjuk a jogosultság igazolására.

A 30 napos határidő elmulasztása esetén Önt bérlőként minden újabb értesítés kiküldése után 2.500 Ft adminisztratív költség terheli, melyet köteles részünkre megtéríteni.

Mit kell csatolni a nyilatkozathoz?

Nyomtatvány letöltés:

A lakbérkategória felülvizsgálat nyilatkozata innen tölthető le.

A lakásban együtt lakó minden személynek csatolnia kell az utolsó 3 havi nettó jövedelmének igazolását az itt felsorolt, rá vonatkozó feltételek szerint:

Ha alkalmazott

Munkáltatói jövedelemigazolás, vagy ezzel tartalmilag megegyező, munkáltató által kiállított jövedelemigazolás.

Nyomtatvány letöltés:

A Munkáltatói jövedelemigazolás innen tölthető le.

Ha vállalkozó, vagy Kft., Bt., illetve KKT tagja

A nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt időszakról, az illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiállított hivatalos igazolás.

Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő által kiállított hivatalos igazolás.

Ennek hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

Amennyiben közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság tagja, vagy részvénytársaság részvényese, úgy csatolni kell (könyvelő által kiállított) hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző adóbevallással lezárt évre vonatkozó osztalék nettó kifizetéséről (osztalék előleg kifizetése esetén a kérelem beadását megelőző 12 hónapra vonatkozó hivatalos igazolást).

Ha a Magyar Államkincstártól részesül kifizetésben

Családi pótlék, GYOD/GYED/GYET/GYES/CSED, táppénz, iskoláztatási támogatás stb. estén: annak tárgyévi igazolása.

Ha a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól részesül kifizetésben

Öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás, stb. esetén: annak tárgyévi igazolása.

Ha egyéb ellátás mellett alkalmi munkát végez

Erről szóló nyilatkozat.

Nyomtatvány letöltés:

A Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről innen tölthető le.

Ha álláskeresők ellátásában vagy foglalkozást elősegítő támogatásban részesül

Az illetékes állami foglalkoztatási szerv támogatást megállapító határozatának fénymásolata és az utolsó csekkszelvény, számlakivonat vagy a pénzintézet igazolása.

Álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatás megszűnése esetén a megszüntető határozat másolata. 

Ha alkalmi munkát vállal vagy nem rendszeres jövedelme van a fentieken kívül

Egyszerűsített (alkalmi) foglalkoztatásban résztvevők esetében a munkáltató által kiállított igazolás a kérelem benyújtását megelőző 12 naptári hónapra vonatkozóan, vagy ilyen igazolás hiányában büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat az alkalmi munkavégzésről.

Nyomtatvány letöltés:

A Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről és egyéb nem rendszeres jövedelemről innen tölthető le.

Ha oktatási intézménytől hallgatói ösztöndíjat vagy egyéb bevételt kap

16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali).

Szakképzésben résztvevők esetében az oktatási intézmény által kiállított igazolás a szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatásokról.

Egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra vonatkozóan, havi tételes bontásban. Amennyiben ösztöndíj nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított nemleges igazolás.

Ha gyermektartásban részesül

Ha elvált, a válásról, a gyermek(ek) elhelyezésről és a gyermektartásdíjról szóló bírósági döntés fénymásolata.

Ennek hiányában közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt megállapodás.

Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, számlakivonat, a pénzintézet igazolása, vagy nyilatkozat két tanú aláírásával), illetve a képzelt apa bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata.

Nyomtatvány letöltés:

A Nyilatkozat kapott tartásdíjról innen tölthető le.

Ha tanköteles korú vagy továbbtanuló gyermeke van

Iskolalátogatási igazolás.

A felülvizsgálat menete

A benyújtott dokumentumok alapján végezzük el a jogosultsággal kapcsolatos felülvizsgálatot.

A vizsgálat lezárultát követően tájékoztatjuk a polgármestert, ha az Ön jövedelmi viszonyainak változása a lakbérkategóriához való jogosultságát érinti. A polgármester írásbeli tulajdonosi nyilatkozatban állapítja meg az új lakbérkategóriába való besorolást, melyet a nyilatkozat kiadását követő második hónap első napjától kell fizetni.

A polgármester által kiadott írásbeli tulajdonosi nyilatkozat alapján 30 napon belül gondoskodunk a bérleti szerződés módosításáról.

FONTOS!

A felülvizsgálat eredménye nem lakbér emelés vagy csökkentés, hanem a lakbér kategóriája változhat.

Kapcsolódó jogszabály

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások bérbeadásának feltételeiről és a bérleti díjak mértékéről szóló 12/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete