Lakbérkategória felülvizsgálathoz kapcsolódó jövedelem-felülvizsgálat elvégzése

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (3) bekezdése alapján a szociális, illetve költség elven bérbeadott lakások bérlőjének adott lakbérkategóriához tartozó jogosultságát minden év június 30. napjáig igazolnia kell.

 

A jövedelemigazolás alapján a PALOTA-HOLDING Zrt. végzi el fenti jogosultsággal kapcsolatos felülvizsgálatot.

 

A lakbérfelülvizsgálathoz szükséges nyomtatványok minden év májusában kerülnek megküldésre a Bérlő(k) részére, továbbá letölthetők az alábbi linkekről:

 

nyilatkozat 1

nyilatkozat 2

A felülvizsgálat elvégzéséhez a lakásban együtt lakó személyek mindegyikétől szükséges a nyilatkozat benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelem igazolásának csatolása a nyilatkozathoz az alábbiak szerint:

 • munkáltató jövedelemigazolás, vagy ezzel tartalmilag megegyező munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

letölthető nyomtatvány – Munkáltatói jövedelem igazolás 1.számú formanyomtatvány

 • vállalkozó(k) esetén tárgyévet megelőző évre vonatkozó illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiadott igazolás
 • , Bt., illetve KKT tagság esetében a tárgyévet megelőző évre vonatkozó illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiadott igazolás
 • a Magyar Államkincstár (MÁK) tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYESE/CSED, táppénz, stb.)
 • a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás, stb.)
 • nyilatkozat egyéb ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről (egyéb ellátás mellett) 2.számú formanyomtatvány

 • álláskeresők ellátása vagy foglalkozást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének a támogatást megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása, illetve amennyiben ilyen ellátásban nem részesül, az erről szóló hivatalos igazolás
 • A Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének (Munkaügyi Központ) igazolása arról, hogy az érintett a nyilvántartásukban nem szerepel
 • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás
 • fentiek hiányában vagy kiegészítésként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről és egyéb nem rendszeres jövedelemről

 • gyermek tartásdíj folyósítása esetén az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek(eket) nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő, stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat a gyermektartásdíjról

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat gyermektartásdíjról 4.számú formanyomtatvány

A Nyilatkozathoz további igazolások csatolása válik szükségessé az alábbiak fennállásakor:  

 • Terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás,
 • Tanköteles korú vagy tovább tanuló gyermek(ek) esetén iskolalátogatási igazolás.

A Rendelet 4/A. § (1), (5) és (6) bekezdése alapján amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő a továbbiakban nem jogosult az addig fizetett lakásbérleti díjra, a polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja a rendelet szerint fizetendő lakbért.

 

A Rendelet értelmében

 • szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra az jogosult, aki és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és a háztartásában élők igazolt jövedelme nem haladja meg egyedülállónál a havi nettó 85.000,-Ft-ot, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,-Ft-ot.
 • költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi és vagyoni helyzete alapján szociális bérű lakást nem bérelhet, és háztartásában élők igazolt jövedelme egyedülállónál havi nettó 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,- forintnál magasabb, de a 110.000,-Ft-ot nem haladja meg.
 • Piaci alapon az bérelhet lakást, akinek háztartásában élők igazolt jövedelme meghaladja egyedülállónál a havi nettó 130.000,-Ft-ot, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 110.000,- Ft-ot.

 

FIGYELEM!

A felülvizsgálat eredménye nem lakbéremelés, hanem az egy főre jutó nettó jövedelem alapján a lakbér kategóriája változhat, a lakbérkategóriához rendelt lakások bérleti díja változatlan marad.

 

 

 

 

Scroll Up