Lakások bérbeadása

A XV. kerület szociális és költségelven bérbeadott lakásállományának kezelését a Palota Holding Zrt. látja el.

Az alábbiakban megtalálja az aktuális kínálatot, valamint a bérbeadással kapcsolatos fontosabb szabályokat, formanyomtatványokat.

A lakások bérbeadását megelőző döntéselőkészítési eljárással kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatalának Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztálya látja el, amelyet itt érhet el.

lakás bérbeadás

Aktuális lakáspályázat

Lakáspályázat csak a kiírás ideje alatt, a kiírásban meghatározott lakások tekintetében nyújtható be.

Jelenleg nincs lakáspályázat kiírva.

Általános tájékoztatás a lakáskezelési feladatokról

Az önkormányzati lakásállománnyal kapcsolatos lakáskezelési feladatokat – figyelemmel a tulajdonos Önkormányzat érdekeire – az Ingatlankezelési Igazgatóság Lakáskezelési Csoportja látja el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az Önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatának biztosítása a jogszabályi előírásoknak és a bérleti szerződésekben foglaltaknak megfelelően
 • a kezelt bérlakások állagvédelmének felügyelete, a jogszerű és zavartalan lakásüzemeltetés feltételeinek megteremtése és fenntartása
 • ügyfélszolgálat biztosítása, ellátása
 • A lakásbérleti szerződések
  • előkészítése,
  • megkötésükben történő közreműködés,
  • nyilvántartása,
  • szükséges módosítások ügyintézése
 • a lakások
  • birtokba adása,
  • birtokba visszavétele,
  • lakáskezelői közreműködés a bérlakásokban végzett karbantartási, felújítási munkák műszaki átadás-átvételi eljárásaiban
 • bérleményellenőrzés keretében:
  • a lakáshasználat időtartama alatt a használat jogszerűségének és a szerződési feltételek betartásának felügyelete, illetve szükség esetén intézkedés mindezek helyreállítására
  • bérleti szerződés alapján a bérbeadói és bérlői hiányosságok feltárása és intézkedés azok megszüntetésére, kijavítására
 • jogsértés vagy szerződésszegés esetén az azok megszüntetésére előírt intézkedések megtétele
 • hatáskörébe tartozó ügyekben meghozza a lakások állagvédelmét, a lakókörnyezet biztonságát és nyugalmát szolgáló intézkedéseket, a hatáskörüket meghaladó eseteket jelentik a közvetlen munkahelyi vezetőjüknek.
 • A tulajdonos Önkormányzat érdekeinek képviselete a társasházi közgyűléseken
 • A 100 %-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanoknál a kényszerkezelői feladatok teljesítése, szükség esetén gondnoki szolgálat létrehozása és működtetése

Lakások bérbeadása

A lakások bérbeadását, a bérbeadás jogcímeit a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza.

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed5dr4eo3dt2ee7em2cj1bx0by1by6cc7ce4bz7d)

A lakások bérbeadását megelőző döntéselőkészítési eljárással kapcsolatos feladatokat Budapest Főváros XV. Kerület Polgármesteri Hivatalának Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztálya látja el, amelyet itt érhet el

Lakbérfelülvizsgálat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (3) bekezdése alapján a szociális, illetve költség elven bérbeadott lakások bérlőjének adott lakbérkategóriához tartozó jogosultságát minden év június 30. napjáig igazolnia kell.

A jövedelemigazolás alapján a Palota-Holding Zrt. végzi el fenti jogosultsággal kapcsolatos felülvizsgálatot.

A lakbérfelülvizsgálathoz szükséges nyomtatványok minden év májusában kerülnek megküldésre a Bérlő(k) részére, továbbá letölthetők az alábbi linkekről:

nyilatkozat:

A felülvizsgálat elvégzéséhez a lakásban együtt lakó személyek mindegyikétől szükséges a nyilatkozat benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelem igazolásának csatolása a nyilatkozathoz az alábbiak szerint:

 • munkáltató jövedelemigazolás, vagy ezzel tartalmilag megegyező munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

letölthető nyomtatvány – Munkáltatói jövedelem igazolás 1. számú formanyomtatvány

 • vállalkozó(k) esetén tárgyévet megelőző évre vonatkozó illetékes állami adóhatóság (NAV) által kiadott igazolás
 • a Magyar Államkincstár (MÁK) tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYESE/CSED, táppénz, stb.)
 • a Magyar Államkincstár (MÁK) Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás, stb.)
 • nyilatkozat egyén ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről (egyéb ellátás mellett) 2.számú formanyomtatvány

 • álláskeresők ellátása vagy foglalkozást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása, amennyiben ilyen ellátásban nem részesül, az erről szóló hivatalos igazolás
 • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás
 • fentiek hiányában vagy kiegészítésként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat alkalmi munkavégzésről és egyéb nem rendszeres jövedelemről 3.számú formanyomtatvány

 • gyermek tartásdíj folyósítása esetén az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek(eket) nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő, stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat a gyermektartásdíjról

letölthető nyomtatvány – Nyilatkozat gyermektartásdíjról

 • A Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének (Munkaügyi Központ) igazolása arról, hogy az érintett a nyilvántartásukban nem szerepel

Fentieket a Palota-Holding ZRt. ügyfélszolgálatán tudja leadni az ( Bp., XV. ker. Száraznád u.4-6.) az alábbi időpontokban:

Ügyfélfogadás :
Hétfő: 13.30 -18.00
Szerda: 8.00 -16.00
Péntek: 8.00 -11.30

A Rendelet 4/A. § (1), (5) és (6) bekezdése alapján amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy a bérlő a továbbiakban nem jogosult az addig fizetett lakásbérleti díjra, a polgármester tulajdonosi nyilatkozattal megállapítja a rendelet szerint fizetendő lakbért.

A Rendelet értelmében

–        szociális helyzet alapján bérbe adott lakásra az jogosult, aki és a vele együtt költöző személy nem rendelkezik más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával vagy bérleti jogával, és a háztartásában élők igazolt jövedelme nem haladja meg egyedülállónál a havi nettó 85.000,-Ft-ot, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,-Ft-ot.

–        költségelvű lakbérrel bérbe vehető lakás bérleti jogára az jogosult, aki a jövedelmi és vagyoni helyzete alapján szociális bérű lakást nem bérelhet, és háztartásában élők igazolt jövedelme egyedülállónál havi nettó 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000,-Ft-ot nem haladja meg, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 75.000,- forintnál magasabb, de a 110.000,-Ft-ot nem haladja meg.

–        Piaci alapon az bérelhet lakást, akinek háztartásában élők igazolt jövedelme meghaladja egyedülállónál a havi nettó 130.000,-Ft-ot, több tagú háztartás esetében az egy főre eső havi nettó 110.000,- Ft-ot.

Közműszolgáltatói egyenleg

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4/A. § (2) bekezdése alapján Bérlő(k) a szerződés megkötését követően hat hónaponként köteles a Palota-Holding ZRt.-nek bemutatni a közüzemi szolgáltatók számláit vagy igazolásait arról, hogy a lakásra áll-e fenn tartozása.

A kétszeri közműigazolás bemutatás elmulasztásának elkerülése és az egységes kezelés érdekében a Palota-Holding ZRt. tárgyév áprilisában és októberében levél útján hívja fel a Bérlő(k) figyelmét a Rendeletben és a lakásbérleti szerződésben előírt kötelezettségre.

A közműigazolásokat az áprilisi felhívást alapján május 31. napjáig, az októberi felhívást követően november 30. napjáig

 • behozhatja a Palota-Holding ZRt. ügyfélszolgálatára ( Bp., XV. ker. Száraznád u.4-6.) az alábbi időpontokban:

Ügyfélfogadás :
Hétfő: 13.30 -18.00
Szerda: 8.00 -16.00
Péntek: 8.00 -11.30

vagy

Postán is feladhatja tértivevényes, ajánlott levélküldeményként, a Palota-Holding Zrt. 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. számra címezve,

illetve

szkennelve mellékletként e-mailen is megküldheti az iki@palotah.hu címre.

FIGYELEM!

A közüzemi szolgáltatók honlapjáról letöltött és Társaságunk részére leadott formanyomtatványon meghatalmazhatja a Palota-Holding Zrt.-t, hogy Ön/Önök helyett az évente két alakalommal bemutatandó közüzemi igazolásokat lekérje. 

Amennyiben a közüzemi igazolások benyújtása elmarad, a Palota-Holding ZRt. kezdeményezi a bérleti szerződés felmondását.

Kapcsolódó adatkezelésünket megtekintheti ide kattintva.

Letölthető tájékoztató és nyomtatványok

 

Vonatkozó főbb jogszabályok:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

(http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19424.234472)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg0ed3dr2eo7dt8ee7em0cj1bx4bw9bz6cd5cb8cd9e)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg4ed5dr4eo3dt2ee7em2cj1bx0by1by6cc7ce4bz7d)

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

(http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh1eg6ed7dr0eo9dt0ee9em2cj5by2bx5cf6bx1ca8e)

 

Kapcsolat

1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.

+36 1 414 7100
info@palotah.hu

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 13.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 11.30

Ebédidő: 12.00 – 12.30

lakás bérbeadás