I. SZERVEZETI, SZEMÉLYI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Cég neve: PALOTA-HOLDING Zrt. Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az aktuális kapcsolati információk itt érhetők el.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 • Vezérigazgatóság
  Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató
  telefon: 414-7103
 • Kontrolling igazgató
  Vadász Bencéné Huber Eszter kontrolling igazgató
  telefon: 414-7120
 • Vezérigazgatói Iroda
  Gyányi Andrea vezérigazgatói irodavezető
  telefon: 414-7114
  email: info@palotah.hu
 • Főkönyvelő
  Müller Adrienn
  telefon: 414-7128

  Bori Sándorné gazdasági osztályvezető
  telefon: 414-7125
  email: penzugy@palotah.hu
 • Lakáskezelési Osztály
  Péter-Szabó Krisztina lakáskezelési osztályvezető
  telefon: 414-7147
  email: iki@palotah.hu
 • Helyiséggazdálkodási Osztály
  Novák Zsófia helyiséggazdálkodási osztályvezető
  telefon: 414-7136
  email: helyiseg@palotah.hu
 • Üzemeltetési Igazgatóság
  Berecz Zsolt üzemeltetési igazgató
  email: uzemeltetes@palotah.hu

  Ézsöl Judit ingatlanüzemeltetési osztályvezető
  telefon: 414-7149
  email: muszak@palotah.hu

  Orosz Olivér közterület üzemeltetési osztályvezető
  telefon: 414-7252
  email: kozterulet@palotah.hu
 • Jogi Osztály
  Kerekes Balázs Zsombor jogi osztályvezető
  telefon: 414-7131
  email: jogi@palotah.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az aktuális kapcsolati információk itt érhetők el.

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonos: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

Elérhetőségei itt találhatók.

Polgármester: Cserdiné Németh Angéla
Alpolgármester: Tóth Imre, Tóth Veronika. Társadalmi megbízatású alpolgármester: dr. Matlák Gábor.

Polgármesteri Kabinet elérhetősége itt található.

Jegyző: Dr. Kevevári Edit

Jegyzői Iroda elérhetősége itt található.

Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elérhetősége itt található.

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A PALOTA-HOLDING Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) fő tevékenységi köre az ingatlan- és vagyonkezelés.

1992-től fogva kezeljük a XV. kerület Önkormányzati lakásait, saját tulajdonú lakó épületeit és üzleti célú ingatlanjait. Az üzleti ingatlanok köre az üzlethelyiségtől a raktárnak, irodának használt, illetve ipari tevékenységre alkalmas épületen keresztül a beépítetlen telkekig terjed.

Tevékenységi körünkbe tartozik az Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint a kezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása, a bérleti szerződések kezelése, az Önkormányzatot megillető bérleti díjak számlázása, beszedése és minden ehhez kapcsolódó tevékenység, valamint ellátjuk az önkormányzati lakások elidegenítésével kapcsolatos feladatokat. Évente legalább egy alkalommal bérleményellenőrzést tartunk az Önkormányzat tulajdonát képező lakóingatlanokban.

Ugyancsak a mi feladatunk ezeknek az ingatlanoknak a felújítása és karbantartása. Ennek keretében többek között épület tetőfelújítást, csatorna és vízbekötést, elektromos fővezeték cserét, kémény átépítést, lakások teljeskörű felújítását és fűtés korszerűsítést is végzünk.

2022. július 1-től tevékenységi körünk kibővült a korábbi Répszolg Nonprofit Közhasznú Kft. tevékenységével, a XV. kerület közterületeinek üzemeltetésével, fenntartásával és új létesítmények kivitelezésével. Ezáltal kiemelt feladatunk lett a zöldfelület fenntartása, az utak, járdák építése és karbantartása, a településtisztasági szolgáltatások ellátása, a hibaelhárítás, és a játszóterek üzemeltetése is.

A XV. Kerület Önkormányzatával kötött Közszolgálati szerződés keretén belül végezzük tevékenységünket.

A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK:

Lakásbérlet:

 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. (VI.30.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2003. (XI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről

Helyiségbérlet:

 • A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (VI.26.) önkormányzati rendelete az egyes közszolgáltatási díjaknak a lakások és nem lakáscéljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Nyugdíjasház:

 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete a Nyugdíjasházban levő lakások bérletéről

Ingatlanértékesítés:

 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
 • Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelete a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

 • A működés kereteinek kialakítása és fenntartása
 • Kapcsolattartás az Önkormányzattal
 • A Társaság tevékenységének irányítása, szervezése, ellenőrzése
 • Központosított feladatok
 • A közszolgáltatás szerződés alapján végzett tevékenységek

Beruházás

 • Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében való közreműködés
 • Lakások, lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása
 • A Társaság ingatlanjainak karbantartása
 • Ingatlan fejlesztés, beruházás
 • Egyéb ilyen jellegű feladatok

Ingatlangazdálkodás

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatói szabályozzák.
 • Az adatok forrásai a vevői szerződések.
 • Másolatkészítési költséget nem számítunk fel.

Ingatlankezelés:

 • ONING: Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (lakás és helyiség) nyilvántartása, mely tartalmazza az egyes albetétek, bérlők, tulajdonosok, archív tulajdonosok alapadatait, a bérlői és tulajdonosi fizetési kötelezettségeket, szerződéseket és a bérleményellenőrzést.
 • Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.
 • Az adatok forrása az ügyfelek által benyújtott iratok, valamint a tulajdonos önkormányzat által továbbított iratok adattartalma, melyek adott ügytípustól függően a hatályos jogszabályok alapján keletkeznek és kerülnek továbbításra.

Pénzügy:

 • SALDO: Könyvelés, bérszámfejtés, pénzügyi feladatok, pénztári funkciók, ingatlanok tárgyi eszközkénti nyilvántartása, számlázási, befizetési, bérfizetési és leltározási feladatok ellátására.
 • Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.
 • Az adatok forrása az ügyfelek szerződése, a munkavállalók adatai, munkaszerződések, megbízási szerződések, vállalkozói szerződések.
 • LAKBER: lakás bérlők nyilvántartása, lakbér számlázása, befizetett lakbérek lekönyvelése, egyenlegek nyilvántartása.
 • Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.
 • Az adatok forrása a lakásbérlők szerződése, szerződéshez kapcsolódó felmondások, a korábban szerződéssel rendelkező lakáshasználók adatai.
 • NEMLAK: helyiség bérlők nyilvántartása, helyiségbérleti díjak számlázása, befizetett helyiségbérleti díjak könyvelése egyenlegek nyilvántartása.
 • Az adatkezelés időtartamát a jellemzően a Számviteli törvény, valamint a szerv Adatkezelési Tájékoztatója szabályozza.
 • Az adatok forrása a helyiségbérlők szerződése, szerződéshez kapcsolódó felmondások, a korábban szerződéssel rendelkező helyiséghasználók adatai.
 • ALHIR: részletfizetéssel elidegenített lakások vételár részleteinek könyvelése, hátralék nyilvántartása.

Iktató:

 • IKTAT, IRATTAR: Bejövő és kimenő levelek, e-mailek iktatása nyilvántartása, irattárazott dokumentumok nyilvántartása
 • Az adatkezelés célja a beérkezett papír alapú és elektronikus iratok jogszabályok szerinti érkeztetése, iktatása, az iratok őrzésének, az adatállomány megőrzésének a biztosítása, kereshetővé tétele, iratárazása majd selejtezése.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Weboldalunkon közzétett híreink itt olvashatók.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Weboldalunkon közzétett pályázatok és eredményei a hírek között olvashatók, a megfelelő kategória nevére kattintva.

 • A Pályázatok mindig az adott tartalmú témakörhöz (pl.: lakáspályázat: lakások bérbeadása) és cikkhez csatolt fájlként kapcsolódnak.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

2023. évben:

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Info tv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.) Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.

Egységes Közadatkereső Rendszer

A közérdekű adatigényléssel kapcsolatos hivatalos információkat megtalálja itt.

Kapcsolatfelvételi lehetőségeinket megtalálja itt.

Az adatvédelmi megbízott elérhetőségei:

 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejes Péter
 • Adatvédelmi tisztviselő elektronikus elérhetősége: adatvedelem@palotah.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő telefonos elérhetősége: 414-7114

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A dokumentum a szövegre kattintva letölthető.

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A 2022-es évben:

 • Átlagos statisztikai létszám: 115 fő
 • Teljes bérköltség: 689 840 e Ft
NévLiszka Levente TiborPapp GyörgyPiller József
TisztségFelügyelőbizottság elnökeFelügyelőbizottsági tagFelügyelőbizottsági tag
Jogviszonymegbízási díjmegbízási díjmegbízási díj
Tiszteletdíj200 000 Ft/hó150 000 Ft/hó150 000 Ft/hó
Tiszteletdíjon felüli egyéb járandóságnincsnincsnincs
A jogviszony megszűnése esetén járó járandóságnincsnincsnincs

NévSzáray Lóránt Rudolf
TisztségVezérigazgató
Munkabér1 200 000 Ft/hó
Felmondási időMt. szerint
A jogviszony megszűnése esetén járó járandóságMt. szerint

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai:

Önállóan cégjegyzésre jogosult:Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató
Önállóan bankszámla feletti rendelkezésre jogosult:Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023

2022

2021

2020

2018-2019

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Társaságunkra vonatkozóan nem releváns.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)